måndag 15 juli 2024

Erfarenheter 2022-2023

Sammanställningen av Sametingets erfarenheter och arbete med konsultationsordningen utgår från ett internt perspektiv, men innehåller även aspekter av konsultationer utifrån konsultationsskyldiga myndigheters perspektiv.

Sametinget har tagit emot 310 konsultationsförfrågningar från 1 mars 2022 till och med 30 september 2023.
Sametinget har begärt tre konsultationer. Av dessa totalt 313 ärenden har 28 konsultationer genomförts eller pågår. Nio ärenden har av olika orsaker övergått i annan process eller hanteras på annat sätt, exempelvis genom att Sametinget deltar i arbetsgrupp eller referensgrupp. I en del konsultationer ingår flera konsultationsförfrågningar. Exempelvis ingår ett stort antal ärenden om naturreservat i en och samma konsultation med Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Sametinget har valt att avstå konsultation i majoriteten av konsultationsförfrågningarna.
Anledningen är att det främst rör sig om ärenden av lokal karaktär som berör en eller ibland flera samebyar, som exempelvis utströelse av aska av avliden person, lokala dispenser och tillstånd för motorfordon i fjällterräng, avverkning av fjällnära skog, fastighetsregleringar, licensjakt, markupplåtelser och kraftledningsärenden. I dessa fall har Sametinget bedömt att den lokala samiska parten är den som har bäst kännedom om förhållandena på plats och därmed ska konsulteras.
Sametinget har valt att konsultera i ärenden av mer generell karaktär såsom regeringsuppdrag, åtgärds- och handlingsprogram, naturreservat samt andra typer av övergripande frågor som rör det samiska folket.

Erfarenheter i korthet:

  • Det är ibland kort om tid för att man ska hinna förbereda sig för konsultationen. Detta hör ihop med Sametingets bristande personella resurser för konsultationer, både initialt för inläsning av material samt för konsultationer. Det kan också vara svårt att formulera ställningstaganden utifrån det underlag som finns tillgängligt i konsultationen. Det finns exempel på konsultationsprocesser som pågått till dess att ett fullständigt underlag funnits att ta slutgiltig ställning till. Dessa konsultationer upplevs av parterna som konstruktiva och att de fortlöpt i god anda även om man inte alltid varit överens i sakfrågorna.
  • Olika uppfattningar om hur konsultationer ska genomföras. I en del fall har Sametinget uppfattat att den konsultationsskyldiges föresats varit att genomföra konsultationen med ett muntligt möte, och att det vid detta första och enda möte ska framföras ett slutgiltigt ställningstagande av Sametinget.
  • Lagen är inte heltäckande vad gäller vissa ärenden. För det första gäller konsultationslagen inte remissyttranden. Vindkraftsärenden är undantagna för konsultation eftersom Miljöprövningsdelegationen inte är konsultationsskyldig. För det andra omfattas inte undersökningstillstånd enligt minerallagen av konsultationsskyldigheten. För det tredje är det inte helt klart vad som gäller för regeringsuppdrag. Sametinget kan begära konsultation hos Regeringskansliet på samiskt initiativ enligt 6 § och då ska ärendet konsulteras enligt konsultationslagen, men det förutsätter att Sametinget har kännedom om att direktiv för regeringsuppdrag håller på att utarbetas vid Regeringskansliet.

Vår bedömning

Hittills har ett begränsat antal konsultationsskyldiga myndigheter inkommit med förfrågningar.

Varför är så få övriga myndigheter och ärenden representerade i inkomna förfrågningar? En orsak kan vara att det inte finns så många myndigheter som hanterar frågor som särskilt berör samer eller att myndigheterna har svårt att identifiera dessa. Det som utmärker samiska frågor är främst renskötseln, förutom de samiska språken som dock har en delvis egen lagstiftning genom minoritetsspråkslagen. Det som skulle stödja ett sådant argument är att den absoluta majoriteten av konsultationsärenden som inkommit till Sametinget har handlat om rennärings- och markfrågor. En annan orsak kan vara att konsultationslagen inte omfattar ärenden som påbörjats innan lagen trädde i kraft i mars 2023. Det betyder att konsultationsförfrågningar kommer att öka från andra konsultationsskyldiga myndigheter förutom de som Sametinget redan har kontakt med, samt utöver de ärenden som kommuner och regioner kommer att skicka in från och med våren 2024 då lagen utökas.

Det har förflutit för kort tid sedan lagen trädde i kraft för att det ska vara möjligt att besvara om syftet med den nya lagen och de tidiga bedömningarna infriats. Konsultationslagen är ny för alla och det tar tid att hitta former och processer. Det finns dock några erfarenheter som framstår som mer allmängiltiga:

  • Det måste finnas tillräckligt med tid för konsultationsprocessen.
  • Det måste finnas resurser för konsultationer.
  • Det måste finnas tillräcklig information och dokumentation i konsultationer.
  • Konsultationens resultat måste tydligt dokumenteras.

Det är en fördel att Sametinget har haft möjlighet att komma in tidigare i processer än vid ett remissförfarande. Eftersom konsultationer ställer krav på motpartens förförståelse och kunskaper för samiska frågor och förhållanden får myndigheter möjlighet att lära sig mer om det samiska samhället. Förhoppningsvis blir besluten bättre med mer kunskap, även om parterna inte alltid är eniga. Konsultationer ger dessutom Sametinget möjlighet att lära sig mer om andra myndigheter och deras verksamhetsfrågor.

Den stora utmaningen för Sametinget är att räcka till resursmässigt och att kunna svara upp mot konsultationsskyldiga myndigheters behov av Sametingets kunskap, kompetens och erfarenheter. Det finns även en oro för att inte räcka till när även kommuner och regioner omfattas av konsultationslagen i mars 2024, eftersom arbetssituationen redan idag är ansträngd.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-01-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?