torsdag 13 juni 2024

Redovisning av beviljat kulturbidrag

Beviljade kulturbidrag (projektbidrag och verksamhetsbidrag) ska redovisas.

Redovisning av projektbidrag

Använd vår blankett när ni redovisar vad beviljat projektbidrag använts till. Redovisningsdatum står i beslutsmeddelandet.

Ekonomisk sammanställning
En ekonomisk sammanställning av projektets intäkter och kostnader ska inlämnas. Beviljade bidrag från andra finansiärer ska tydligt framgå.

Om beviljat projektbidrag understiger fem prisbasbelopp ska kostnaderna styrkas med kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok. (För aktuellt prisbasbelopp se SCB:s hemsida; www.scb.se)

Om projektbidraget överstiger fem prisbasbelopp ska den ekonomiska sammanställningen styrkas med ett revisorsintyg upprättat av auktoriserad eller godkänd revisor. Se Anvisning för revisorsintyg.

Godkända kostnader är de kostnader som kulturnämnden har beviljat bidrag till utifrån budgeten i ansökan. Ytterligare villkor kan finnas i beslutsmeddelandet.

Anstånd med redovisning
Om ni inte kan komma in med redovisning i tid måste ni ansöka om anstånd med redovisningen. I ansökan anger ni skälen till anståndet och när ni avser att komma in med er redovisning. Redovisa hur långt projektet kommit. I den ekonomiska redovisningen ska det framgå hur mycket av det beviljade bidraget som har använts, samt till vad. Bifoga en tidplan för det återstående projektarbetet.
 

Redovisning av verksamhetsbidrag

Använd vår blankett när ni redovisar vad beviljat verksamhetsbidrag använts till. Redovisningen ska komma in till oss senast 1 juli det året verksamhetsbidraget avser.

Årsmöteshandlingar
Till redovisningen ska bifogas antagna årsmöteshandlingar från årsmöte som ägt rum innevarande år; årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse enligt god revisionssed. Bifoga resultat- och balansräkning där medlemsintäkten och bidrag från andra finansiärer tydligt framgår.

Redovisningsblanketten och de bifogade dokumenten ska skickas in till Sametinget efter att föreningens eller organisationens årsmöte har godkänt handlingarna.

Rekommenderad post?

I de fall ni väljer att skicka handlingar med rekommenderad post ska följande adress användas:

Sametinget
Box 90
981 22 Kiruna
 

Uppföljning

Sametinget kan varje år göra en fördjupad uppföljning av ett antal verksamheter och projekt. Sametinget kan vilja ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur Sametingets bidrag har använts.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-09-05

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?