fredag 19 juli 2024
fjällmiljö

Storslagen fjällmiljö

Ett av miljökvalitetsmålen i det svenska miljömålssystemet är "Storslagen fjällmiljö". Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Fjällen är en känslig miljö som många olika intressen gör anspråk på. Skador på mark och vegetation i framför allt de södra fjällen beror främst på påverkan från barmarkskörning, storskalig turism och övrig exploatering inom olika verksamheter. Klimatförändringarna och en utveckling mot kortare och mildare vintrar ökar risken för slitage och vegetationsskador främst i de exploaterade delarna av fjällen.

Riksdagens definition av detta miljökvalitetsmål är att fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden så att en hållbar utveckling främjas. Dessutom vill man skydda särskilt värdefulla områden mot ingrepp och andra störningar.

Det finns natur- och kulturmiljövärden i fjällen som ännu inte har säkerställts för framtiden. Arbete pågår för att bevara och stärka den biologiska mångfalden. Det behövs mer kunskaper om fjällens kulturmiljövärden som är mycket bristfälligt kända, samt satsningar på skydd, stöd och skötsel av kulturmiljöer. Kunskapsbristen är också stor om vilken påverkan fjällen och dess ekosystem tål.

Renen är en viktig del av fjällens ekosystem och ingår i definitionen fjällmiljöns ursprunglighet. I miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö framgår det att de samiska traditionella kunskaperna och renskötselns framtid är avgörande för att nå miljömålet då renen är det enskilt viktigaste betesdjuret i fjällen.

Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö innebär att:

  • fjällens karaktär av betespräglat storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande områden bibehålls,
  • fjällens biologiska mångfald bevaras och utvecklas,
  • främmande arter och stammar och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte introduceras,
  • kulturmiljövärden, särskilt det samiska kulturarvet, bevaras och utvecklas,
  • rennäring, turism, jakt och fiske och annat nyttjande av fjällen liksom bebyggelse och annan exploatering bedrivs med hänsyn till naturens långsiktiga produktionsförmåga, biologisk mångfald, natur- och kulturmiljövärden samt värden för friluftsliv, låg bullernivå eftersträvas,
  • hotade arter och arter som drabbats av stark tillbakagång har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer säkras,
  • lokala bestånd av fisk och andra vattenlevande arter i fjällens sjöar och vattendrag bibehålls,
  • arealen områden med stora upplevelsevärden eller höga natur- och kulturmiljövärden som är fria från buller och andra störningar ökar, och
  • fjällekosystemen nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt

Renens bete i fjällen är en ekosystemtjänst i sammanhanget som renskötseln levererar och är en del av den samiska kulturen. Om samerna ska kunna upprätthålla renbetet i fjällen krävs livskraftiga renhjordar. Renen kräver vidsträckta sammanhängande områden året om från kust till fjäll. Renarna som nyttjar naturresurserna bidrar till att den biologiska mångfalden hålls i balans och att fjällen behåller sin karaktär av betespräglat, storslaget landskap.

Miljömålet är starkt kopplat till Konventionen om biologisk mångfald som stadgar hur vi ska förhålla oss till miljön och utnyttja våra naturresurser. För Sveriges del berör konventionen samerna och förpliktar Sverige att främja samiska traditionella näringar och den samiska kulturens bevarande och utveckling.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-04-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?