torsdag 25 juli 2024

Mediepolitik

Vi vill till exempel ha en egen sameparagraf i sändningstillstånden och att sändningstillståndens krav på spegling och regional balans i nyhetsrapporteringen också ska gälla för samiska förhållanden.

Den statliga mediepolitiken
Den statliga mediepolitiken bestäms av riksdagen. I utformningen spelar kulturdepartementet en central roll. Målen är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet och att motverka skadliga medieinslag.

Public Service
Public service-företagen SVT, SR och UR är inte statliga bolag utan äganderollen utövas av Förvaltningsstiftelsen. Staten anger ramarna för verksamheten som representant för allmänheten. Uppdragen till programföretagen kommer framför allt till uttryck i de sändningstillstånd som regeringen meddelar och de villkor som tillstånden är förenade med.

Tryckt media
Utvecklingen av tryckta medier i Sverige styrs av tre politikområden: medie-, kultur- och minoritetspolitiken. För tryckta medier finns två huvudsakliga stödformer: presstödet och kulturtidskriftsstödet.

Vår vision för samisk media
Samerna är ett urfolk. Som urfolk är vi stolta över vårt arv och att vara en del av en levande samisk kultur. Vi behöver få utvidgade möjligheter att bevara och utveckla både vårt språk, vår kultur och vårt samhälle. Vi visar till vår rätt till menings- och yttrandefrihet enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (art. 19) och urfolkens rätt till egna medier enligt FN:s förklaring om urfolkens rättigheter (art. 16). Vår vision är att känna oss respekterade i det svenska samhället och att det finns god kunskap om vårt samhälle och vår kultur. Här spelar media en stor roll.

Övergripande mål
De övergripande målen i Sametingets mediepolitiska handlingsplan är:

  • Etablera egna samiska medier med hänvisning till FN:s förklaring om urfolks rättigheter:

1. Urfolken har rätt att upprätta sina egna medier på sina egna språk och att ha tillgång till alla former av icke-urfolksmedier utan diskriminering.

2. Staterna ska vidta effektiva åtgärder för att trygga att offentligt ägda medier vederbörligen återger urfolkens kulturella mångfald. Utan att inkräkta på att full yttrandefrihet tillgodoses, bör staterna uppmuntra de privatägda medierna att på ett riktigt sätt återge urfolkens kulturella mångfald.

  • Hänsyn ska tas till att samiskan är ett officiellt språk i Sverige och att det även handlar om flera samiska språkvarieteter.
  • Hänsyn ska tas till att det samiska samhället är tvåspråkigt och att alla samer inte behärskar samiska.
  • Media speglar hela det samiska samhället och bidrar till att det utvecklas i en positiv och demokratisk riktning.
  • Sändningstider och resurser ökar för att samisk Public service ska kunna spegla bredden av alla aktiviteter som berör utvecklingen av det samiska samhället.
  • Samisk radio och TV utvecklas till ett kvalitetsalternativ för samerna ur ett självbestämmandeperspektiv och inte enbart för att skydda samiskan som ett minoritetsspråk. Resurserna samlas till ett fristående och självständigt samiskt etermediecentrum.
  • Gemensamma samiska medielösningar på nordisk bas. Staterna bör i samarbete med sametingen finna ordningar som leder till samarbete.
  • Presstödet blir ett samnordiskt stöd. Gränsöverskridande lösningar gör att samiska dagstidningar även finns på svensk sida.
  • Kulturtidskriftstödet till samiska tidningar ökar och den samiska språkutvecklingen går framåt.

Läs mer i handlingsprogrammet i högerspalten.


 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-01-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?