torsdag 18 juli 2024

Statskontorets rapport: Själv-bestämmande på pappret men inte i praktiken?

Statskontoret har utfört en analys av ledningen, styrningen och uppföljningen av Sametinget. Rapporten publicerades den 24 november 2023. 

Statskontorets sammanfattning:

Vi bedömer att Sametinget inte helt fullgör sitt uppdrag inom rennäringen och samhällsplaneringen. Sametinget hinner inte med alla sina uppgifter när det gäller renskötsel, rovdjur, viltskador och att ta tillvara samiska intressen i samhällsplaneringen. Inom dessa områden är också myndighetens yttranden i remisser och konsultationer ofta allt för övergripande för att andra aktörer ska kunna ta ställning i olika frågor.

Vi bedömer att Sametinget till stora delar fullgör sitt uppdrag när det gäller språk, kultur och information om samiska förhållanden.

Vår analys visar att regeringen i sin styrning inte har tagit tillräcklig hänsyn till syftet med Sametinget och organisationsformen. Regeringens styrning med regleringsbrev, särskilda beslut och finansiering med anslag från flera departement begränsar Sametingets handlingsutrymme. Det gäller till exempel möjligheter att prioritera och rikta in verksamheten på ett sätt som möjliggör självbestämmande och ett effektivt och rättssäkert genomförande av verksamheten.

Vi bedömer att Sametingets ledning, styrning och uppföljning inte är ändamålsenlig. Sametinget kan därför inte sägas leva upp till verksamhetskraven i myndighetens instruktion. Sametingets verksamhetsplan, årsredovisning och budgetunderlag brister i flera avseenden vilket gör det svårt att bedöma myndighetens resultat, resursanvändning och behov av resurser.

– För att skapa bättre förutsättningar för Sametinget att bedriva en effektiv verksamhet i nuvarande organisationsform behöver regeringen och Sametinget ta ett samlat grepp om styrningen och uppföljningen. Det kan i sin tur öka måluppfyllelsen och självbestämmandet inom de ramar som reglering och ekonomi ger Sametinget, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.
 

Statskontorets förslag:

Vi föreslår att regeringen:

  • tar bort ett uppdrag, ett återrapporteringskrav och ett finansiellt villkor i Sametingets regleringsbrev
  • renodlar sin finansiering av Sametingets verksamhet så att samtliga verksamhetskostnader finansieras via förvaltningsanslaget
  • ser över vilka uppdrag till Sametinget som kan omvandlas till långsiktiga uppgifter
  • analyserar om Sametinget har tillräckligt med resurser för att bevaka samiska intressen i samhällsplaneringen
  • ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera Sametingets förändringsarbete. Med utgångspunkt i de resultat som utvärderingen visar bör regeringen ta ställning till om den ska se över Sametingets organisationsform eller gå vidare med ytterligare förändringar av den egna styrningen av myndigheten.

Vi föreslår att Sametinget:

  • ser över och uppdaterar sin interna reglering och andra styrdokument så att dessa blir mer heltäckande, bättre samordnade, färre till antalet och tydligare
  • enas om och beslutar hur centrala verksamhets- och planeringsprocesser ska se ut så att dessa blir stabila över mandatperioderna
  • utvecklar sitt arbete med verksamhetsplanering, årsredovisning och budgetunderlag. I denna del ingår också att få ordning på och utveckla redovisningen av prestationer och kostnader samt resultatanalysen i årsredovisningarna.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-05-31

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?