fredag 19 juli 2024

Noerhtelaanti saemien gïelebaalhka tjaktjen 2024 juakasåvva

Aktegsalmetjh, organisasjovnh, institusjovnh jïh åejvieladtjh abpe saemien dajvesne bööresåvva kandidaath gïelebaalhkese raeriestidh. Seedth tjaaleldh raeriestimmiem bïhkedimmine mij jeenjemes göökte sæjroeh.

GULLIEGÏELE – Noerhtelaanti saemien gïelebaalhka luhkievoestes aejkien tjaktjen 2024 juakasåvva gosse ministerh mej dïedte saemien aamhtesi åvteste jïh saemiedigkiepresidenth Såevmesne, Nöörjesne jïh Sveerjesne gaavnesjieh. Tjåanghkoe lea Oslovisnie golken 22.b. 2014. Gïelebaalhka vadtasåvva naakenidie jallh organisasjovnide mah vyörtegs barkoem dorjeme saemien gïeli gaavhtan. Gulliegïele – Noerhtelaanti saemien gïelebaalhka tseegkesovvi ministerijstie mej dïedte saemien aamhtesi åvteste Nöörjesne, Sveerjesne jïh Såevmesne jïh saemiedigkiepresidentijste Nöörjesne, Sveerjesne jïh Såevmesne. Baalhka fïerhten mubpien jaepien vadtasåvva, voestes aejkien jaepien 2004. Gïelebaalhka lea 15 000 euro.

Gïelebaalhkan åssjele

Gïelebaalhka edtja viehkiehtidh saemien gïelide eevtjedh, evtiedidh jïh gorredidh Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne.

Gie maahta baalhkam åadtjodh?

Gïelebaalhka maahta aktegsalmetjidie, dåehkide, organisasjovnide, siebride jïh institusjovnide vadtasovvedh mah vyörtegs barkoem dorjeme saemien gïeli gaavhtan tjaaleldh, njaalmeldh jïh jeatjah vuekine. Baalhka maahta ovmessie gïeleråajvarimmiej gaavhtan vadtasovvedh. Baalhka maahta baalhkadåastoji gaskem juakasovvedh.

Raeresth kandidaatem!

Aktegsalmetjh, organisasjovnh, institusjovnh jïh åejvieladtjh abpe saemien dajvesne bööresåvva kandidaath gïelebaalhkese raeriestidh. Seedth tjaaleldh raeriestimmiem bïhkedimmine mij jeenjemes göökte sæjroeh.

Seedth raeriestimmien skïereden 1.b. åvtelen:

E-påaste: postmottak@kdd.dep.no

Påaste:

Gollegiella – bedømningskomité
Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter
Kommunal- og distriktsdepartementet
Postboks 8112 Dep.
0032 Oslo, Norge

Tlf: + 47 22 24 72 82

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-06-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?