måndag 15 juli 2024

Ruoŧŧa ásaha duohta-vuođakommišuvnna

2012 buktui mošuvdna Sámediggái ásahit duohtavuođakommišuvnna. 3 beaivvi skábmamánus 2021 viimmat ráđđehusmearrádus dahkkui. Sámediggi ja ráđđehus leat soabadan gohččuma birra duohtavuođakommišuvdnii muhto galgá vel nammadit kommišuvnna lahtuid.

Ráđđehusa čoahkkimis skábmamánu 3 beaivvi 2021 mearriduvvui ásahit duohtavuođakommišuvnna mii galgá gártet ja dárkkistit politihka mii lea jođihuvvon sámiid vuostá historjjálaš geahčastagas ja got dat lea váikkuhan sámi álbmoga.

Kommišuvdna galgá čalmmustahttit ja juohkit dieđuid sámiid vásáhusaid ja kommišuvnna loahppajurdagiid birra ja maid buktit evttohusa doaibmabijuide mat sáhttet veahkehit buhtadeapmái ja ovddidit soabadeami.

- Sámediggi váldá bures vuostá ráđđehusa mearrádusa ásahit duohtavuođakommišuvnna stáhta vearrivuođain sámi álbmoga vuostá. Dat mearkkaša ahte duohtavuođakommišuvdna viimmat boahtá duohtandahkkot, Sámedikki stivraságadoalli Håkan Jonsson lohká.

- Dál lea áigi sámi álbmoga historjái ja duohtavuhtii boahtit oidnosii. Duohtavuođakommišuvnnas lea stuorra ja dehálaš bargu dárkkistit stáhta vearrivuođaid sámi álbmoga ja ovttaskas sámiid vuostá, sihke historjjálaš nugo vearrivuođat ja vealáheamit mat jotket ain otná beaivvi, Marie Persson Njaita lohká, Sámedikki duohtavuođakommišuvnna stivrenjoavkku gohččunovddasvástideaddji.

Gohččumat mearkkašit ahte duohtavuođakommišuvdna galgá gártet ja dárkkistit, čalmmustahttit, analyseret ja fuomášuhttit váikkuhusaid jođihuvvon politihkas sámi álbmoga vuostá. Kommišuvdna galgá maid juohkit dieđuid ja lasihit almmolaš ipmárdusa sámiid historjjás ja got historjjálaš vearrodagut váikkuhit otná eavttuid sámiide, oassálastit almmolaš digaštallamis ja searvat sierra lágan oahpahus- ja diehtojuohkindoaimmaide.

- Kommišuvdna lea ožžon viiddes mandáhta vai galgá sáhttit jorggohallat juohke geađggi. Okta dehálaš gohččun kommišuvdnii lea evttohit doaibmabijuid mat galget buktit buhtadeami ja rievdadusa, Marie Persson Njaita lohká, Sámedikki duohtavuođakommišuvnna stivrenjoavkku gohččunovddasvástideaddji.

Gohččos galgá čilgehuvvot maŋemus juovlamánu vuosttaš beaivvi 2025.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-04-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?