fredag 19 juli 2024
Foto: Sametinget

Tal av Per-Olof Nutti i New York den 16 april

Anförande på ett side-event anordnat av finska Sametinget under Permanent Forum i april 2018.

Kunskapen om samer och samernas historia är bristfällig i Sverige precis som i övriga länder i Norden. Den svenska staten har genom århundraden diskriminerat samer på många olika sätt; genom en orättfärdig lagstiftning, genom en försvenskningspolitik som slog särskilt hårt mot skolbarn, genom regler och attityder som avspeglats i exempelvis skallmätningar, kåta­liknande internatskolor och förbud för renskötande samer bo i hus. Vi bär alla på ett eller annat sätt på vårt gemensamma trauma som dessutom orsakat att det samiska folket idag är djupt splittrat. Internationella organ som FN och Europarådet påtalar återkommande brister i hur Sverige respekterar samers rättigheter som urfolk och hur diskriminering påverkar samers situation.  Det finns nedtecknade berättelser och viss forskning men vi saknar fortfarande en djup­gående, övergripande sammanställning av övergreppen och ett erkännande från den svenska staten. Sveriges mörka historia behöver lyftas upp på bordet för att en förändring ska kunna ske.

Under årens lopp har det framförts förslag och önskemål från samiskt håll om en sannings­kommission. En sanningskommission kan både utreda och komma med förslag på åtgärder. Kommissionen måste ha ett oberoende mandat och arbetet måste få konsekvenser för Sveriges samepolitik. Därför har vi tidigt insett att vi vill ha en oberoende sannings­kommission och inte en vitbok.

Arbetet i en framtida sanningskommission måste avgränsas. Det är omöjligt att dra i alla trådar samtidigt. Det är vi själva som måste komma fram till vilka krav vi vill ställa. Därför är det förberedande arbetet oerhört viktigt. När vi är överens om vad vi vill, kommer vi att lägga fram det för Sveriges regering. Beslutet om en oberoende sanningskommission måste fattas av regering och riksdag och finansieras av staten.  

Efter ett beslut i Sametingets plenum i maj 2014 påbörjade Sametinget sitt arbete tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen och Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå Universitet. Jag var inte styrelseordförande då, men man enades om att ta tillvara kunskaper från människor med erfarenheter av sanningskommissioners arbete i andra länder och att inbjuda till ett seminarium för att dela kunskapen och diskutera ämnet. Diskrimineringsombudsmannen var behjälpliga med att hitta och bjuda in dessa experter.

I september 2016 samlades representanter för samiska riksorganisationer och sametingspartier tillsammans med Sametinget, Diskrimineringsombudsmannen och Vaartoe, för att förbereda ett planerat rundabordssamtal. I slutet av oktober 2016 genomfördes ett rundabordssamtal under två dagar samt ett öppet seminarium dit även allmänheten var välkommen. Sex internationella experter med olika kompetensområden och erfarenheter deltog. De teman som behandlades var:

  • Etablering och mandat för sanningskommissioner
  • Arbetsmetoder och
  • Mål och resultat

De oredigerade föredragen från det öppna seminariet om sanningskommissioner finns utlagda på Sametingets YouTube-kanal för den som är intresserad. De experter som deltog var:

  • Dr Julia Raue - Rådgivare till FN:s specialrapportör för sanning, rättvisa, ersättning och garantier för icke-upprepning (Pablo De Greiff).
  • Mr Eduardo Gonzalez - Expert på övergångsrättvisa. Har bidragit med teknisk och strategisk rådgivning till sanningssökande initiativ i ungefär 20 länder och har arbetat som chef i anknytning till Sannings- och försoningskommissionen i Peru.
  • Mag. Dr. Gerhard Baumgartner – Historiker och chef för Dokumentationscentret för österrikiskt motstånd, tidigare forskare för kommissionen för österrikiska historiker.
  • Chief Wilton Littlechild – Jurist och en av tre kommissionärer i Sannings- och försonings­kommissionen i Kanada.
  • Dr. Paulette Regan – historiker och seniorrådgivare vid det Nationella centret för sanning och försoning vid universitetet i Manitoba, tidigare forskare och skribent för Sannings- och försoningskommissionen i Kanada.
  • Laila Susanne Vars, ledare för Gáldu - kompetenscenter för urfolks rättigheter, tidigare ledamot och vice president i Sametinget i Norge.


Några månader efter seminariet samlades åter representanterna för samiska organisationer och partier. De kom då överens om att utse en arbetsgrupp som skulle komma med ett förslag om hur arbetet mot en samisk sanningskommission skulle kunna gå vidare. Den gruppen har bestått av Marie Persson Njajta, Kristina Krihke Nordling, Isak Utsi och Simon Wetterlund.

I mars 2018 samlades den större gruppen återigen, med några nya deltagare, delar av Sametingets nya styrelse, eftersom vi även haft ett sametingsval under perioden. Samtliga sametingspartier var på plats. Som underlag för vårt möte hade vi arbetsgruppens arbete med omvärldsrapport och en SWOT-analys. En SWOT-analys identifierar som bekant svagheter, styrkor, möjligheter och hot som en process mot en sanningskommission kan möta. Vi samtalade i mindre grupper och kom med inspel till SWOT-analysen som ännu inte är offentlig. Arbetsgruppen har i uppdrag att redigera och färdigställa analysen. Analysen utgår från ett läge där vi kan tänka oss att påbörja en process för inrättande och tidigt får en bild över vilka möjligheter och hinder vi gemensamt kan se för att gå vidare med processen.

Tänkbara sätt att gå vidare skulle kunna vara att initiera hearings för att inhämta synpunkter och inspel till mandat (likt Norge och Finland) och att samarbeta över gränserna, fördjupa etablerade kontakter och kanske delta i hearings på norsk och finsk sida. Andra saker kan behöva utredas ytterligare, till exempel jämförelse av vilka resurser andra stater gått in med, juridiska förutsättningar för en sanningskommission i Sverige och modeller för etablering. Arbetsgruppen har även föreslagit att en portal för informationsutbyte skapas för att säkerställa transparens i arbetet.

Detta är så långt vi har kommit i vårt förberedande arbete på den svenska sidan av Sápmi.

Det är en spännande process, men också en allvarlig sak. Vi vill inte misslyckas och vi måste få folket med oss. Än så länge är det få utanför Sametinget som riktigt vet vad vi håller på med, och jag kan tänka mig att det finns många frågetecken och tveksamheter. Säkert även rädslor. För vad kommer att hända om samer börjar berätta? Vi måste också kunna hantera den smärta och ilska som kommer upp. Det måste finnas en beredskap och en plan för hur vi tar hand om människor även i fortsättningen så att vi kan nå det yttersta målet med en sanningskommission: försoning och upprättelse.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-02-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?