lördag 18 maj 2024

Förslag till konsultationsordning

Kulturdepartementet har arbetat fram ett förslag till en ny ordning för konsultation i frågor av särskild betydelse för samer. Den 21 september 2017 publicerades en så kallad departementspromemoria (Ds) som varit ute på remiss.

Ny ordning föreslås

I promemorian föreslås att en ny och särskild ordning ska införas för konsultation i frågor av särskild betydelse för samerna. Reglerna föreslås bli införda som en ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Konsultationsordningen föreslås gälla utöver annan samrådsskyldighet enligt gällande lagstiftning.

Konsultation före beslut

Förslaget innebär en skyldighet för regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting att konsultera Sametinget i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. Konsultationen ska göras före beslut i ärendet. Om ärendet kan få särskild betydelse för en samisk organisation eller en sameby ska även dessa konsulteras om det finns skäl för det.

Syftet är att främja och stärka det samiska folkets inflytande över dess egna angelägenheter i beslutsprocesser.

Konsultationen ska ske i god anda och enighet ska eftersträvas. Vad som framkommer vid konsultationen ska dokumenteras.

Syfte

Syftet är att främja och stärka det samiska folkets inflytande över dess egna angelägenheter i beslutsprocesser. Förslaget liknar den ordning som finns i Norge. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

 

Hur går processen?

  • Departementspromemoria

Promemorior är ett enklare sätt att åstadkomma en lagstiftning, särskilt om det handlar om enklare frågor som inte motiverar en offentlig utredning (SOU). Utredningen har i stället gjorts av en arbetsgrupp på departementet. Departementspromemorian om konsultationsordning är nu ute på remiss.Efter remissbehandling kan departementspromemorian användas som grundval för en proposition (ett förslag till en ny lag eller ändring i en befintlig lag).

De som ska svara på remissen har oftast tre månader på sig. Deras svar ska vara skriftliga. Även privatpersoner kan lämna remissyttranden.

  • Proposition

Om regeringen väljer att gå vidare med frågan skriver den en proposition. Oftast skickar regeringen den blivande propositionen (lagrådsremissen) till Lagrådet som undersöker om det finns några juridiska problem med lagtexterna. När regeringen är klar  med sin proposition skickas förslaget till riksdagen. Först skjuter riksdagskammaren upp sitt beslut. Sedan skickas förslaget till något av utskotten som arbetar vidare med dem. Det finns 15 utskott som vart och ett har sina egna ansvarsområden.

När utskottet har bestämt sig skrivs ett betänkande med utskottets förslag till beslut. Utskottets förslag grundar sig på vad majoriteten av ledamöterna i utskottet tycker. De som inte håller med får lämna in reservationer. I reservationerna redogör minoriteten för sin uppfattning i frågan.

I betänkandet står det hur utskottet tycker att riksdagen ska rösta i frågan. Men innan riksdagen fattar beslut blir det oftast en riksdagsdebatt. Alla ledamöter har rätt att delta i debatten och det som sägs skrivs ner. Protokollen och debatterna är offentliga.

  • Riksdagsbeslut

För att ett lagförslag ska bli verklighet måste en majoritet av ledamöterna i riksdagen rösta för det. Regeringen måste verkställa riksdagens beslut. Regeringskansliet med sina departement, de statliga myndigheterna och bolagen hjälper regeringen i arbetet med att verkställa riksdagsbeslutet.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-11-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?