torsdag 25 juli 2024

Vad är en renbruksplan?

Renbruksplaner är samebyarnas verktyg för att beskriva sin markanvändning. Den kan användas vid dialog och samplanering med andra markanvändare. Syftet är framför allt att skapa ökad förståelse för renens behov och renskötselns förutsättningar.

Renbruksplanen används vid övergripande samhällsplanering och miljökonsekvensbeskrivningar samt på detaljnivå vid samråd och dialog med markanvändande aktörer. Det kan handla om:

 • Skogsbruk
 • Gruvnäring och vindkraft
 • Torvbrytning och vägplaner
 • Botnia banan och SWEROC
 • Fjällfrågor -skoter och jakt
 • Kommunala översiktsplaner
 • MKB, SKB och övrig planering
 • Tvister om renskötselrätt

Bakgrund
Arbetet med att skapa renbruksplaner startade som ett projekt år 1998 med två samebyar som pilotbyar. Det  handlade från början främst om att samebyns renbruksplaner skulle motsvara skogsägarnas skogsbruksplaner. Skogsstyrelsen blev år 2005 ansvarig myndighet för ett regeringsuppdrag som riktade sig till samtliga samebyar. 2016 tog Sametinget över verksamhetsansvaret och vidareutvecklar nu konceptet.

Syfte
Det övergripande syftet är att ge samebyarna förutsättningar att på ett för utomstående begripligt sätt beskriva sin markanvändning.  Renbruksplanerna (RBP) är ett bra underlag dels för samråd med andra markanvändare, dels för den operativa renskötseln. Med hjälp av fjärranalys, genom kartläggning/ beskrivning av betesland och omvärldsfaktorer, GPS på ren, fältinventering och utbildningsinsatser samlat i RenGIS kan följande uppnås:

 • Förbättrat underlag för operativ renskötsel
 • Förbättrat underlag för samrådsdiskussioner med andra markanvändare
 • Information produceras som kan kombineras med andra  databaser

I det webbaserade verktyget kan även andra omvärldsfaktorer ingå.

Regeringsuppdrag
Enligt regeringsuppdraget ska Sametinget fortsätta arbetet med att uppdatera och kvalitetssäkra renbruksplanerna. En samverkan sker mellan samebyarna och Skogsstyrelsen.

 

Så här kan det se ut när 24 miljoner hektar betesmark betesindelats. Grönt betyder betestrakt, blått är kärnområde och rött är nyckelområde. En sameby saknar renbruksplan.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-03-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?